Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca, kişisel veri işleme faaliyetimiz hakkında kamuoyu bilgilendirmesi

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı A1 Blok, Kat:2 Esenler / İstanbul adresinde Ticari1 A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda kaydedilecek, sınıflandırılıp işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği kadar ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilir.

Onayınızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler, bilgilendirme formları v.d. belgeler  muvacehesinde oluşan kişisel verileriniz, 

 • hedef kitlemizin ilgilenebileceği ürünlere ilişkin yönlendirme, 
 • tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanyalara ilişkin bilgilendirme, satış ve pazarlama faaliyeti, 
 • sözleşme süreçleri, hukuki talepler, şikayetler gibi kullanıcı ilişkileri yönetiminin gerektirdiği, planlama, icra ve taleplerin takibi kapsamında 

şirketimiz birimleri, çağrı merkezimiz, internet sitelerimiz, sosyal medya mecraımız, mobil uygulamalarımız, eğitim, seminer, v.d. etkinliklerimiz v.b.g. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanıp işlenebilir. 

 

Başvuru Yöntemleri

Başvurunuzu yazılı olarak Ticari1 A.Ş.  YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı A1 Blok, Kat:2 Esenler / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden, posta, güvenli elektronik imza ile e-posta veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

2. Kişisel veri toplamanın hukuki dayanağı ve yöntemi 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, Ticari1 A.Ş. nin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; kişisel veri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, iştiraklerimize, satış kanalımızdaki faaliyet yürüten işletmelere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü kişilere, iş birliği yaptığımız kurum kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir. 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesini sınırlayan koşullar ve amaçlar

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen şu koşullar ve amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir: 

 • faaliyetimizin meşruiyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • sözleşmelerimizin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • hakların tesisi, kullanılması veya korunmasına yönelik hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • alenileştirilmiş olması ve alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde işlenmesi,
 • temel hak ve özgürlükleri zedelememesi, 
 • meşru menfaatlerimiz için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdaki kişisel veri sahibinin verilerinin başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, erişilmesinin önlenmesi ve güvenli bir şekilde korunup sakınılması için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından finans, muhasebe, kurumsal iletişim, v.d. operasyonel iş süreçlerinin planlanması, icrası, iş sürekliliğinin sağlanması,
 • yetkili kuruluşlara mevzuat gereği bilgi aktarımı,
 • iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • ürün ve hizmetlerimizden hedef kitlemizi ve ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli satınalma, pazar araştırması, pazarlama, satış, satış sonrası destek çalışmalarının iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • ürün ve hizmetlerimizin müşteri ilişkileri yönetimi bağlamında kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, bağlılık oluşturulması ve/veya sadakatin arttırılması süreçlerinin planlanarak icraı,
 • insan kaynakları politikalarımızın yürütülmesi, 
 • şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması. 

4. Kişisel veri sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

Cevaplama sürecinin maliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre talep edilebilir.

6. Başvuru Yöntemleri

Başvurunuzu yazılı olarak Ticari1 Teknoloji A.Ş. Çiftehavuzlar Mah., Eski Londra Asfaltı Cad. Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı D:A1 Blok No. 206, Esenler/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, noter vasıtasıyla tebligat yababilir, Güvenli Elektronik İmza ile E-posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz.

Giriş Yap Hesap Oluştur
WhatsApp